COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/14

BOX 1462-50

  대지위치 : 부산광역시 연제구 거제동

대지면적 : 125.60㎡

용     도 : 단독주택

건축면적 : 57.26㎡

적 : 82.76㎡

  율 : 45.59%

  률 : 65.89%

규     모 : 지상2층

주차대수 : 1대

조경면적 : -

재 : 외단열시스템, 우드패널, 로이복층유리

진행상태 : 건축허가 완료