COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/11

9 8 7 7 5 다가구주택

  대지위치 : 부산광역시 남구 대연동

대지면적 : 109.00㎡

용     도 : 다가구주택

건축면적 : 62.80㎡ 

적 : 137.17㎡

  율 : 57.61%

  률 : 125.84%

규     모 : 지상4층

주차대수 : 2대

조경면적 : -

재 : 외단열시스템, 로이복층유리

진행상태 : 완공