COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/2

정관읍 근린생활시설

  대지위치 : 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리

대지면적 : 157.00㎡

용     도 : 근린생활시설+단독주택

건축면적 : 111.89

적 : 427.80㎡

  율 : 71.27%

  률 : 272.488%

규     모 : 지상 5층 + 다락

주차대수 : 3대

조경면적 : -

재 : STO+로이삼중유리+고밀도목재패널

진행상태 : 건축허가 완료