COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/4

부곡동 쌍둥이네 집

  대지위치 : 부산광역시 금정구 부곡동

대지면적 : 160.60㎡

용     도 : 근린생활시설+다가구주택

건축면적 : 80.01

적 : 313.69㎡

  율 : 49.8194%

  률 : 141.6625%

규     모 : 지하1층, 지상4층 + 다락

주차대수 : 3대

조경면적 : -

재 : STO, 로이삼중유리

진행상태 : 건축허가 완료