COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/7

幸祐齋

  대지위치 : 경북 경주시 진현동

대지면적 : 420.00㎡

용     도 : 숙박시설

건축면적 : 162.48㎡

적 : 126.86㎡

  율 : 38.6857%

  률 : 30.2048%

규     모 : 지상 1층

주차대수 : 2대

조경면적 : -

재 : STO, 로이삼중유리

진행상태 : 건축허가 완료