COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/2

煙花家 (연우네집)

  대지위치 : 부산광역시 부산진구 초읍동

대지면적 : 467.75㎡

용     도 : 단독주택

건축면적 : 114.69㎡

적 : 215.54㎡

  율 : 24.52%

  률 : 46.08%

규     모 : 지상 2층

주차대수 : 2대

조경면적 : 30.55㎡

재 : 치장벽돌, 로이삼중유리

진행상태 : 건축허가 완료