COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/8

​범어 상가주택

  대지위치 : 양산시 물금읍 범어리

대지면적 : 237.00㎡

용     도 : 근린생활시설+다가구주택

건축면적 : 142.10

적 : 421.72㎡

  율 : 59.9578%

  률 : 177.9409%

규     모 : 지상 4층

주차대수 : 4대

조경면적 : 24.76㎡

재 : 라임스톤, 로이삼중유리

진행상태 : 건축허가 완료