COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/19

하늘 담은 집

  대지위치 : 부산광역시 부산진구 전포동

대지면적 : 150.34㎡

용     도 : 근린생활시설+다가구주택

건축면적 : 95.18㎡

적 : 334.07㎡

  율 : 63.31%  

  률 : 222.21%

규     모 : 지상4층

주차대수 : 3대

조경면적 : -

재 : 외단열시스템, 송판노출, 복층유리

진행상태 : 건축허가  완료